history-classics.de

Wehrmacht Heer Feldgeschütz Canon de 120 mm / 155 mm modèle 1878 / 1877 – Beutegeschütz

    Zurück